Viktor TabišDiplomový projekt/letný semester 2022
Originál

Jednou z diskutovaných tém v súčasnom dizajne je požiadavka na originalitu, ktorá v kontexte histórie dizajnu, ale aj z hľadiska súčasným možností digitálnych technológií vyznieva paradoxne. Podľa niektorých teoretikov dizajnu je vytvorenie autonómneho – originálneho produktu takmer nemožné, nakoľko vývoj ukazuje, že takmer každý „nový“ produkt stavia na svojom predchodcovi. Zároveň v rámci dizajnu s rozvojom digitálnych technológií zaznamenávame nové koncepty a prístupy k jeho tvorbe, ktoré zahŕňajú participáciu viacerých autorov, dokonca aj anonymných, ktoré sú založené na tzv. otvorenom princípe (open design). Dnešná doba je však dobou masovej individualizácie a požiadavka na originalitu produktu kladie nároky na dizajnéra, ktorého úlohou je hľadať spôsoby, ako sa s touto situáciou vyrovnať. Jedným so spôsobov, je aj vývoj vlastnej autorskej technológie, ktorá dokáže dať produktu individuálnu pečať. Toto je aj cieľom diplomového projektu, ktorého ambíciou je nielen navrhnúť autorskú technológiu, ale aj širší rámec, v ktorom je možné zapojiť aj zákazníka ako ďalšieho účastníka procesu návrhu a výroby produktu.