Veronika TomováDiplomový projekt/letný semester 2021 
Hranice

Diplomová práca sa venuje problematike hraníc. Hranice v tejto práci sú ponímané v iných súvislostiach ako sa bežne chápu. Nespomínajú sa tu v geografickom, politickom alebo urbanistickom zmysle. Problematiku hraníc riešim v súvislosti s človekom ako takým, s ľudským prežívaním. Pomocou dizajnu a umenia sa snažím nachádzať riešenia na problémy, ktoré sú zapríčinené vytváraním hraníc v mysli človeka, pretože takéto hranice majú často dopad aj na viditeľné konanie. Ústredným motívom tejto práce je tieň a jeho podoby. Tieň symbolizuje miesto kam nedopadá alebo len čiastočne dopadá svetlo. Študovala som ho v reálnom živote a používala v prenesenom slova zmysle. Temné miesta ohraničujú a zabraňujú normálnemu fungovaniu človeka.