Evolúcia
 Zimný prieskum 2022

Charakteristika   
Pojem „evolúcia“ si najčastejšie spájame s oblasťou biológie a teóriou Charlesa Darwina.  Evolúcia je pritom súčasťou viacerých vedných oborov, ako evolúcia sociológie, psychológie, ekonomická evolúcia atď.  Matt Ridley dokonca prichádza s teóriou evolúcie všetkého. Prináša koncept, že evolúcia nie je iba javom prírodných vied a Darwinov Pôvod druhov popisuje iba ako špeciálny prípad jednej z evolúcií, ktoré sa dejú. Podľa Ridleyho, podobnú evolúciu nachádzame v kultúre, spoločnosti, v technike, jazykovede, právnej vede, vzdelávaní, v politike, v morálke a podobne. Ridleyho koncept všeobecnej teórie evolúcie hovorí, že veci nezostávajú rovnaké, menia sa postupne ale neúprosne a vykazujú selektívnu vytrvalosť.  

Téza
Nachádzame sa v období zásadných spoločenských zmien, ktoré spoludefinuje pojem kríza. Kríza energetická, klimatická, bezpečnostná, informačná, spoločenská, sociálna. To vyvoláva tlak na adaptabilitu, čo je základný predpoklad evolučného vývoja. Dané zmeny presakujú do našich každodenných životov a musíme sa im prispôsobovať, vytvárať nové spojenia, hľadať nové oporné body, reagovať na nové potreby. Nová situácia mení modely správania, formy komunikácie i morálku. V obdobiach zásadných zmien hrá kľúčovú úlohu kultúra, ktorá definuje charakter toho, ako sa s danou situáciu vysporiadame, ktorým smerom sa uberie ďalší vývoj - naša evolúcia, či už na individuálnej alebo spoločenskej úrovni. 

Úloha
Cieľom zadania je prostredníctvom dizajnérskeho myslenia zareagovať na súčasnú situáciu a prostredníctvom projektu urobiť ďalší „ evolučný krok“, ktorý sa môže odohrávať na rôznych úrovniach. Od malej pragmatickej zmeny technologického, či materiálového charakteru, až po komplexnejšie projekty a vízie, ktoré môžu byť špekulatívneho charakteru a odpovedajú na otázku - Čo ak?  
Očakávame individuálny prístup a definovanie problému na základe vlastného výskumu a predkladanie návrhov, či riešení, ktoré majú ambíciu prispieť do diskusie o možnom vývoji v spoločnosti. Môže sa však jednať aj o projekt reflektujúci vašu osobnú evolúciu z perspektívy tvorby, či vášho života, ktorý sa do nej premietne. Morálne a etické kritéria si pritom definujeme ako základný pilier navrhovaných zmien, lebo práve tie sú slabým článkom v evolučnom smerovaní počas krízových období. 

Študenti: Adriána Adamová, Ján Cibuľka, Lenka Ingeliová, Adam Kukuc, Jaroslava Labudová, Veronika Majerčíková, Erik Vrábel, Kristína Vavrová

Index projektov